Téma pro květnový webinář – Badatelské lekce – rychlost ozobota, mechanická práce

13. 5. 2019 v 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/81303

15. 5. 2019 v 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/81304

15. 5. 2019 v 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/81305

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – květnový webinář iTriangle se odehraje jako obvykle v prostředí Teams/Skype:

29. 5. v 16:00 – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmUxNDhiY2YtY2UzMS00MGM0LWE5MDQtZWZhYTZhNzc2Njgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%22%2c%22Oid%22%3a%221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%22%7d