Téma pro červnový webinář – PASCO – siloměr ve fyzice ZŠ

3. 6. 2019 v 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/83868

5. 6. 2019 v 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/83870

5. 6. 2019 v 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/83871

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – červnový webinář iTriangle se odehraje jako obvykle v prostředí Teams/Skype:

25. 6. 2019 od 16:00 do 18:00 – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY1NjFmMWQtOTE4MS00NGU4LThlMmEtMTY0ZDY2NDhjZjY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%22%2c%22Oid%22%3a%221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%22%7d