Téma pro zářijový webinář – Půda – ne jako poklady z půdy, ale drsnej enviro ….

9. 9. 2019 v 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/88146

11. 9. 2019 v 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/88147

11. 9. 2019 v 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/88148

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – zářijový webinář iTriangle se odehraje 30. 9. 2019 od 14:00 jako obvykle v prostředí Teams/Skype:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVhY2VjNDMtMTZlOC00YzFiLTgzMjktNTMwNjI2ZjdlZDNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%22%2c%22Oid%22%3a%221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%22%7d