Téma pro říjnový webinář – Pasco a jeho použití nejen na jižní Moravě

7.10. v 16:00 –  https://live.etwinning.net/events/event/89579

9.10. v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/89580

9. 10. v 18:00 – https://live.etwinning.net/events/event/89581

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – říjnový webinář iTriangle se odehraje 23. 10. 2019 mezi 14:00 16:00 jako obvykle v prostředí Teams/Skype

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGNjMjE1OTctYWZmOC00ODgwLTlhYmQtZmRlZTBhMzIwZWRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%22%2c%22Oid%22%3a%221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%22%7d