Téma pro listopadový webinář – Zvukové jevy

11. 11. 2019 v 16:00 –  https://live.etwinning.net/events/event/93324

13. 11. 2019 v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/93326

13. 11. 2019 v 18:00 – https://live.etwinning.net/events/event/93327

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – listopadový webinář iTriangle se odehraje 28. 11. 2019 od 14:00 jako obvykle v prostředí Teams/Skype.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODI2YTQ2YTUtMjk1My00YTBiLWJjYTQtNTY3OTY1N2EwMmMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%22%2c%22Oid%22%3a%221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%22%7d