Téma pro prosincový webinář – Milošova biologická kuchyně (základní biologické experimenty)

9. 12. 2019 v 16:00 –  https://live.etwinning.net/events/event/96537

11. 12. 2019 v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/96538

11. 12. 2019 v 18:00 – https://live.etwinning.net/events/event/96539

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – prosincový webinář iTriangle se odehraje dne 16. 12. 2019 od 14:00 jako obvykle v prostředí Teams/Skype. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2I3Y2Q1YTctNmEwNC00MmE0LTk4N2UtMzlmZDRkNDJhOTg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%22%2c%22Oid%22%3a%221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%22%7d